Konference Transformace v sociálních službách včera, dnes a zítra

03.04.2019

Ve středu 20. března 2019 proběhla na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konference s názvem Transformace v sociálních službách včera, dnes a zítra, kterou uspořádaly Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace. Konference byla součástí projektu O krok dál, schváleném v rámci výzvy číslo 37 Operačního projektu Zaměstnanost – registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001930, a zúčastnilo se jí přes 200 účastníků. 

Záštitu nad konferencí přebralo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, dále Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje, prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, a prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého. Akce se konala rovněž pod záštitou Michaely Blahové, radní pro oblast sociálních věcí, neziskového sektoru a rodinnou politiku Zlínského kraje, která se akce osobně zúčastnila a pronesla úvodní zdravici.

Ústředním tématem konference byla transformace sociálních služeb, tedy komplexní změna v přístupu k poskytování těchto služeb klientům. Cílem pořádané akce bylo podívat se na proces transformace reálnýma očima, společně prodiskutovat pozitiva i stinné stránky tohoto procesu a zároveň si vzájemně vyměnit vlastní zkušenosti.

Během dopoledního bloku se představili čtyři hosté, mezi nimi Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, která hovořila o zkušenostech s transformací Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová. Na konferenci dále vystoupil Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, který prezentoval stanovisko APSS ČR k deinstitucionalizaci v České republice. Po domácích příspěvcích přišli na řadu zahraniční hosté. Jako první se představil Ernst van Drumpt, nizozemský supervizor, který se s publikem podělil o zkušenost s deinstitucionalizací služeb v Nizozemí, jak tyto služby humanizovat a také jak umožnit člověku co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Jako čtvrtý přednášel David C. Watson, britský konzultant pro sociální péči, jehož příspěvek přiblížil proces deinstitucionalizace ve Velké Británii.

Odpolední program nabízel výběr ze tří různých workshopů. Workshop o zahraniční zkušenosti navazoval na dopolední příspěvky zahraničních expertů a věnoval se problematice deinstitucionalizace více do hloubky, a to včetně příkladu dobré praxe. Účastníci si vyslechli inspirativní příběh Karen, ženy s těžkým mentálním postižením a problémovým chováním, která prožila značnou část svého života v ústavní péči pod silným vlivem medikamentů. Díky usilovné práci týmu pracovníků se však podařilo Karen začlenit zpět do běžné komunity. Dnes žije téměř 20 let ve svém vlastním domě s podporou jednoho pracovníka. Její problémové chování vůči ostatním vymizelo, Karen je nyní velmi společenská, ráda přijímá návštěvy či se účastní kulturních akcí.

Na workshopu o české a slovenské zkušenosti s transformací vystoupila Mgr. Michaela Pavlůsková a také zástupkyně slovenských zařízení v obcích Adamovské Kochanovce a Pruské Mgr. Gabriela Pašková a Mgr. Anna Kancirová, které popsaly cestu jejich institucí do komunity. Během workshopu byly rovněž prodiskutovány pozitivní a negativní stránky deinstitucionalizace a transformace, jejich přínosy a negativa pro zaměstnance i klienty a příklady dobré/špatné praxe.

Poslední workshop s názvem „Úskalí transformačního procesu” vedl Mgr. Karel Matocha, manažer transformace a vedoucí Domova se zvláštním režimem Pržno, společně s psychologem PhDr. Pavlem Klimentem, Ph.D. Daný workshop se věnoval diskuzi nad otázkami, jak úspěšně zvládnout transformaci, jak na ni připravit zaměstnance i klienty, jak budovat vztahy v kolektivu při transformaci, jaké nástrahy daný proces přináší a jak jim čelit.

Konference sklidila velký úspěch a mnoho pozitivních reakcí ze stran účastníků i vystupujících. Výstupy z konference, fotografie a prezentace z přednášek budou v nejbližší době doplněny na stránkách www.projekty.sluzbyvsetin.cz.

Mgr. Dita Gabryšová

 


 Zpět