podlesi

Typy služeb

Domov pro seniory

Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina

Senioři – muži i ženy. Uživatel má přiznaný starobní či plný invalidní důchod a z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Uživatel vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nepotřebuje nepřetržitou lékařskou péči, ale je mu poskytována základní celodenní ošetřovatelská péče. Služby mohou využít i osoby, které se ocitly v těžké životní situaci, jsou ohroženy sociálním vyloučením.

Domovy pro seniory neposkytují služby osobám, které jsou závislé na alkoholu nebo jiných toxických látkách, trpící významnou poruchou osobnosti, která narušuje klidné soužití s ostatními klienty, trpící infekčním onemocněním.
Naše domovy pro seniory se nachází v Karolince, Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí a Vsetíně.Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina

Dospělé osoby s mentálním postižením (případně s přidruženým tělesným, zrakovým či sluchovým postižením) ve věku od 19 let, s potřebou vysoké míry podpory. Služba je určena lidem, kteří nejsou schopni žít samostatně v přirozeném prostřední a rodina či blízcí tuto péči nemohou poskytnout. Lidé, kteří potřebují pomoc v každodenním životě např. při přípravě nebo zajištění stravy, péči o vlastní osobu nebo při osobní hygieně.

Služba není určena osobám:
• s jiným duševním onemocněním;
• s demencí;
• které aktivně užívají alkohol či jiné návykové látky problémovým způsobem, a jsou na těchto látkách závislé;
• s poruchami chování, které se ve svém jednání projevují agresivně, nebo které narušují soužití;
• s potřebou nízké a střední míry podpory, které nepotřebují intenzivní pomoc pracovníků.

Službu domov pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme ve Valašském Meziříčí a v Zašové.Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, případně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina

Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm:

 • dospělí lidé s mentálním postižením ve věku 26 - 60 let, s nízkou a střední mírou podpory;
 • dospělí lidé s mentálním postižením ve věku 26 - 60 let s demencí způsobenou poúrazovým organickým poškozením mozku;
 • dospělí lidé s mentálním postižením ve věku 26 - 60 let, kteří potřebují pomoc především v rozhodování se, v péči o vlastní domácnost, v hospodaření
  s penězi, v přípravě a zajištění stravy a v navazování kontaktů s okolím.

Chráněné bydlení Vsetín a Zubří:

 • dospělí lidé s mentálním postižením ve věku 26 - 60 let věku, s nízkou a střední mírou podpory;
 • dospělí lidé s mentálním postižením ve věku 26 - 60 let věku, kteří potřebují pomoc především v rozhodování se, v péči o vlastní domácnost,
  v hospodaření s penězi, v přípravě a zajištění stravy a v navazování kontaktů s okolím.

Chráněné bydlení Zátiší:

 • dospělí lidé s mentálním postižením ve věku od 26 do 80 let věku, případně v kombinaci s dalším duševním onemocněním, s potřebou vysoké míry podpory během celého dne z důvodu výskytu problémového chování;
 • dospělí lidé s mentálním postižením ve věku od 26 do 80 let věku, případně v kombinaci s dalším duševním onemocněním, kteří nejsou schopni žít samostatně v přirozeném prostřední a rodina či blízcí tuto péči nemohou poskytnout;
 • dospělí lidé s mentálním postižením od 26 do 80 let věku, případně v kombinaci s dalším duševním onemocněním, kteří nemohou využívat jiné pobytové sociální služby z důvodu projevů fyzické nebo verbální agrese vůči svému okolí nebo sebepoškozování.


Domov se zvláštním režimem

Provozujeme dva domovy se zvláštním režimem.

Cílová skupina

V DZR Pržno jsou cílovou skupinou osoby od 40 let, které jsou ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Služba je určena lidem s duševní poruchou vyvolanou účinkem alkoholu, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Druhou službu DZR poskytujeme v zařízení Domova pro seniory Valašské Meziříčí. Domov je určen osobám s chronickým duševním onemocněním, ženám i mužům ve věku 27 let a více. Služba je zaměřena na osoby trpící stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.Informace pro zájemce/žadatele o způsobu podání a přijímání žádosti o pobytovou sociální službu

Žádosti zasílejte vždy sociálním pracovnicím Vámi vybraného zařízení. Adresy naleznete na stránkách jednotlivých domovů v sekci Domovy. Formuláře
pro podání žádosti naleznete v sekci Dokumenty.

Žádost lze podat:

• osobně v příslušném domově
• zasláním poštou
• elektronickou poštou

Na každé Vámi vybrané zařízení musí být žádost podána samostatně. Nelze v rámci jedné žádosti žádat o poskytování více služeb na více zařízeních. Veškeré informace k podané žádosti získáte u sociálních pracovnic daného zařízení.